Du må dokumentere kompetanse og profesjonell bruk for å bli bruker av 5-15R.

  • 5-15R-systemet er reservert for profesjonell bruk. Det vil si fagpersoner som benytter 5-15R-skjemaet i sitt arbeid.
  • Du må gi en nøyaktig beskrivelse av din kompetanse og virksomhet for å bli bruker.
  • Les derfor denne siden nøye!

5-15R er et nordisk spørreskjema for kartlegging av vansker hos barn i alderen 5 til 15 år. Motorikk, oppmerksomhet, språk, læring og sosial fungering er blant de områdene som dekkes. Normeringen baserer seg på skjemaer fylt ut av foreldre og lærere. Resultatene må alltid ses i sammenheng med annen informasjon.

Nødvendige kvalifikasjoner

Brukere av 5-15R må redegjøre for kompetanse og bruk, samt akseptere de faglige og etiske forutsetningene som gjelder for anvendelsen av instrumentet.

Vanligvis forutsettes grunnutdanning innen pedagogikk, medisin eller psykologi på minst høyskole- eller universitetsnivå. Gjennom utdanning og erfaring må man ha tilegnet seg gode kunnskaper om barn og unge, normalutvikling og vansker i utviklingen. Man må ha grunnleggende kjennskap til psykometri for å kunne tolke resultatene, og være klar over både muligheter og begrensninger som ligger i slike instrumenter.

Identifiserte personopplysninger blir ikke lagret i 5-15R-systemet, men den profesjonelle brukeren vet hvilke datasett som hører sammen med den enkelte pasient/klient. Disse opplysningene må behandles i tråd med gjeldende lover og forskrifter for innsamling og oppbevaring av personopplysninger.

På en institusjon eller i et fagmiljø er det viktigste at teamet har den nødvendige kompetansen for å tolke resultatene av 5-15R. Flere personer kan legge inn opplysningene i den elektroniske utgaven, men hvordan resultatene og de grafiske skårene tolkes må vurderes av kyndige fagpersoner. Formell utredningskompetanse innehas vanligvis av pedagogisk-psykologiske rådgivere, psykologer i psykisk helsevern, PPT eller habilitering, og leger i psykisk helsevern eller habilitering. Fagpersoner i privat praksis med utredningskompetanse er også aktuelle brukere. 5-15R kan brukes under veiledning fra andre fagmiljø utenfor institusjonen/praksisen hvis oppfølgingen er tett nok.

Søknad om brukerkonto må inneholde en e-postadresse fra arbeidsplassen. Unngå eksempelvis gmail- eller hotmailadresser.

Taushetsplikt og håndtering

Den informasjonen som framkommer er konfidensiell og underlagt norsk lov og gjeldene regelverk for taushetsplikt og håndtering av konfidensielle opplysninger, også på din arbeidsplass.

Brukernavn og passord som man blir tildelt som 5-15 bruker er personlig. Når et passord deles med en kollega for innsyn i saker, er man selv ansvarlig og skal ha oversikt over bruken. Passord skal byttes jevnlig.


Databehandlingsavtale mellom utreder og 5-15

Dette er en avtale mellom meg som utreder og 5-15.

Hensikten med 5-15R spørreskjemaet er å kartlegge barnets sterke og svake sider på mange ulike områder.

Jeg, utrederen, erklærer at jeg har tenkt å bruke rammeverket 5-15.org profesjonelt, med formål å screene barn for behov for videre evaluering.

For å bruke verktøyet 5-15.org vil jeg invitere foresatte, lærere eller andre personer med en rolle overfor barna til å gi informasjon. Jeg vil behandle og analysere informasjonen profesjonelt, med overholdelse av taushetsplikt.

Svarene for det enkelte barn sammenliknes med en stor kontrollgruppe av barn og unge på samme alder.

Spørreskjemaet kan peke på områder som bør kartlegges nærmere, eller som det bør gjøres innsats i forhold til.

Resultatene fra 5-15R brukes aldri som eneste grunnlag for konklusjoner vedrørende barnet.

Denne avtalen er en kontrakt, hvor jeg som utreder gir 5-15.org fullmakt til å samle inn og behandle dataene.

Informasjonen fra spørreskjemaet vil bli lastet inn og lagret i en database uten noen identifisering av barnet eller den som har fylt ut skjemaet. Informasjonen som ligger i databasen slettes etter maksimalt 12 måneder.

Eksisterende anonym informasjon fra spørreskjemaer fra før april 2020, vil bli slettet fra 5-15.org i oktober 2020.